Khanam, M., Nawal, N., Hasanuzzaman, M., Karim, M., & Rahman, A. (2022). Response of Biochar on Growth and Yield of Aman Rice Under Salt Stress. Bangladesh Agronomy Journal, 25(1), 105–113. https://doi.org/10.3329/baj.v25i1.62853