Uddin, Khwaja Nazim. 2019. “Answer to Medical Quiz Vol 10(1)”. BIRDEM Medical Journal 10 (1):81-82. https://doi.org/10.3329/birdem.v10i1.44773.