Uddin, Khwaja Nazim. 2020. “Answer to Medical Quiz Vol 10(3)”. BIRDEM Medical Journal 10 (3):220-21. https://doi.org/10.3329/birdem.v10i3.48723.