(1)
Farhat, N.; Naushaba, H.; Saha, R. R.; Parash, M. T. H.; Ara, J. G.; Karmakar, M. Photographic Estimation of Facial Height and Nasal Length of Bangladeshi Women. Bangla. J. Anat. 2014, 11, 50-53.