Begum, S. (2014). Cadaveric Kidney Transplantation. Bangladesh Journal of Anatomy, 11(1), 1. https://doi.org/10.3329/bja.v11i1.20499