Nahar, Nurun, Shamim Ara, Mushfika Rahman, Sunjida Shahriah, and Halima Afroz. 2013. “Presence of Hartmann’s Pouch in Human Gallbladder”. Bangladesh Journal of Anatomy 10 (2):57-58. https://doi.org/10.3329/bja.v10i2.17283.