Shahriah, Sunjida, Md Shameem Ahmed, Md Jahangir Alam, Khandaker Abu Rayhan, Abu Sadat Mohammad Nurunnabi, Gul Newaz Begum, Rukshana Ahmed, and Shamim Ara. 2010. “Internal Diameter of the Main Pancreatic Duct – A Post Mortem Study”. Bangladesh Journal of Anatomy 7 (2):109-16. https://doi.org/10.3329/bja.v7i2.6098.