(1)
Ya Li Yang; Qian Qian Dai; Pei Ting He; Lin, Z. W. .; Zhang, S. Y. .; Lin, D. D. .; Ying Liu; Zhai, M.; Zhang, L. B. . Lateral Bud Induction and Establishment of Regeneration System of Cassia Mimosoides L. Bangladesh J. Bot. 2023, 52, 515-521.