(1)
Xilin Ning; Ying Xu; Long Jiang; Baiming Yang; Rui Chen; Mingkun Wang; Nan Wu. Haploid Doubling Effect of Waxy Maize under Different Ecological Environment. Bangladesh J. Bot. 2023, 52, 523-528.