Xilin Ning, Ying Xu, Long Jiang, Baiming Yang, Rui Chen, Mingkun Wang, & Nan Wu. (2023). Haploid doubling effect of waxy maize under different ecological environment. Bangladesh Journal of Botany, 52(20), 523–528. https://doi.org/10.3329/bjb.v52i20.68215