Li, X.-J. ., Li, J.-X. ., Wang, X. ., & Liu, W. . (2023). A new fern species hypodematium shandongense sp. Nov. (hypodematiaceae) from china. Bangladesh Journal of Botany, 52(20), 671–677. https://doi.org/10.3329/bjb.v52i20.68278