Ya Li Yang, Qian Qian Dai, Pei Ting He, Zhan Wen Lin, Sheng Yuan Zhang, Da Du Lin, Ying Liu, Ming Zhai, and Lu Bin Zhang. 2023. “Lateral Bud Induction and Establishment of Regeneration System of Cassia Mimosoides L”. Bangladesh Journal of Botany 52 (20):515-21. https://doi.org/10.3329/bjb.v52i20.68214.