Li, Xiao-Juan, Jian-Xiu Li, Xiao Wang, and Wei Liu. 2023. “A New Fern Species Hypodematium Shandongense Sp. Nov. (hypodematiaceae) from China”. Bangladesh Journal of Botany 52 (20):671-77. https://doi.org/10.3329/bjb.v52i20.68278.