Xilin Ning, Ying Xu, Long Jiang, Baiming Yang, Rui Chen, Mingkun Wang and Nan Wu (2023) “Haploid doubling effect of waxy maize under different ecological environment”, Bangladesh Journal of Botany, 52(20), pp. 523–528. doi: 10.3329/bjb.v52i20.68215.