[1]
Nepali, R., Sigdel, B. and Baniya, P. 2012. Symptomatology and allergen types in patients presenting with allergic rhinitis. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 18, 1 (Apr. 2012), 30–35. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v18i1.10411.