[1]
Hassan Tarafder, K. 2012. Origins of laryngology: from mirror to laser. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 18, 2 (Nov. 2012), 99–102. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v18i2.11980.