[1]
Sattar, M.A. and Uzzaman, S. 2012. Ameloblastoma – An asymptomatic odontogenic tumor. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 18, 2 (Nov. 2012), 238–241. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v18i2.12031.