[1]
Roy, J.S. 2010. Hypothyroidism & pregnancy. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 16, 1 (Aug. 2010), 1–2. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5773.