[1]
Biswas, S.S., Hossain, M.A., Alam, M.M., Atiq, M.T. and Al-Amin, Z. 2010. Hearing evaluation after myringoplasty. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 16, 1 (Aug. 2010), 23–28. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5777.