[1]
Gupta, N. and Yadav, R. 2011. Gunshot injury neck: an amazing case. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology. 17, 2 (Nov. 2011), 144–146. DOI:https://doi.org/10.3329/bjo.v17i2.8857.