(1)
Roy, J. S. Hypothyroidism & Pregnancy. Bangladesh J of Otorhinolaryngology 2010, 16, 1-2.