Nepali, R., Sigdel, B., & Baniya, P. (2012). Symptomatology and allergen types in patients presenting with allergic rhinitis. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(1), 30–35. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i1.10411