Sattar, M. A., & Uzzaman, S. (2012). Ameloblastoma – An asymptomatic odontogenic tumor. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(2), 238–241. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i2.12031