Ahmad, S. M. U., Huq, A. Z., Joarder, M. A. H., Ahmed, A., & Rahman, H. (2009). Study on nodal metastasis in neck. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 14(1), 15–22. https://doi.org/10.3329/bjo.v14i1.3275