Roy, J. S. (2010). Hypothyroidism & pregnancy. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(1), 1–2. https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5773