Rahman, M. Z., & Hossain, A. T. (2010). Turbinoplasty by laser. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(1), 9–14. https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5775