Biswas, S. S., Hossain, M. A., Alam, M. M., Atiq, M. T., & Al-Amin, Z. (2010). Hearing evaluation after myringoplasty. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(1), 23–28. https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5777