Saha, K. L., Datta, P. G., Datta, U. K., Biswas, A. K., & Begum, F. (2011). Primary papillary carcinoma in thyroglossal cyst. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 17(2), 135–138. https://doi.org/10.3329/bjo.v17i2.8855