Gupta, N., & Yadav, R. (2011). Gunshot injury neck: an amazing case. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 17(2), 144–146. https://doi.org/10.3329/bjo.v17i2.8857