Nepali, R, B Sigdel, and P Baniya. 2012. “Symptomatology and Allergen Types in Patients Presenting With Allergic Rhinitis”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology 18 (1):30-35. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i1.10411.