Sattar, Md Abdus, and Shihab Uzzaman. 2012. “Ameloblastoma – An Asymptomatic Odontogenic Tumor”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology 18 (2):238-41. https://doi.org/10.3329/bjo.v18i2.12031.