Roy, Joya Shree. 2010. “Hypothyroidism & Pregnancy”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology 16 (1):1-2. https://doi.org/10.3329/bjo.v16i1.5773.