Mozumder, SM Khorshed Alam. 2011. “Probiotics”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology 17 (2):80-81. https://doi.org/10.3329/bjo.v17i2.8845.