Chowdhury, M. A. (2012) “Nasal allergy”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(1), pp. 1–3. doi: 10.3329/bjo.v18i1.10406.