Nepali, R., Sigdel, B. and Baniya, P. (2012) “Symptomatology and allergen types in patients presenting with allergic rhinitis”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 18(1), pp. 30–35. doi: 10.3329/bjo.v18i1.10411.