Ahmad, S. M. U., Huq, A. Z., Joarder, M. A. H., Ahmed, A. and Rahman, H. (2009) “Study on nodal metastasis in neck”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 14(1), pp. 15–22. doi: 10.3329/bjo.v14i1.3275.