Roy, J. S. (2010) “Hypothyroidism & pregnancy”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(1), pp. 1–2. doi: 10.3329/bjo.v16i1.5773.