Biswas, S. S., Hossain, M. A., Alam, M. M., Atiq, M. T. and Al-Amin, Z. (2010) “Hearing evaluation after myringoplasty”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(1), pp. 23–28. doi: 10.3329/bjo.v16i1.5777.