Matin, M. ., Kalam Azad, M. A. ., Hasan, M. B. ., Haque, M. M. . and Akhter, T. . (2022) “Medical Treatment of Adenotonsillar Hypertrophy- Study of 50 cases”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 28(1), pp. 16–21. doi: 10.3329/bjo.v28i1.60794.