Tarafder, K. H. (2011) “Recent advances in otolaryngology - head & neck surgery”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 16(2), pp. 76–79. doi: 10.3329/bjo.v16i2.6831.