Mozumder, S. K. A. (2011) “Probiotics”, Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 17(2), pp. 80–81. doi: 10.3329/bjo.v17i2.8845.