[1]
J. S. Roy, “Hypothyroidism & pregnancy”, Bangladesh J of Otorhinolaryngology, vol. 16, no. 1, pp. 1–2, Aug. 2010.