Chowdhury, M. A. “Nasal Allergy”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 18, no. 1, Apr. 2012, pp. 1-3, doi:10.3329/bjo.v18i1.10406.