Hassan Tarafder, K. “Origins of Laryngology: From Mirror to Laser”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 18, no. 2, Nov. 2012, pp. 99-102, doi:10.3329/bjo.v18i2.11980.