Ray, R., R. K. Mondal, K. Bose, K. Dewan, H. Bera, and G. C. Gayen. “Primary Rhinosporidiosis of Parotid Duct”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 18, no. 2, Nov. 2012, pp. 212-4, doi:10.3329/bjo.v18i2.12021.