Sattar, M. A., and S. Uzzaman. “Ameloblastoma – An Asymptomatic Odontogenic Tumor”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 18, no. 2, Nov. 2012, pp. 238-41, doi:10.3329/bjo.v18i2.12031.