Ahmad, S. M. U., A. Z. Huq, M. A. H. Joarder, A. Ahmed, and H. Rahman. “Study on Nodal Metastasis in Neck”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 14, no. 1, Sept. 2009, pp. 15-22, doi:10.3329/bjo.v14i1.3275.