Roy, J. S. “Hypothyroidism & Pregnancy”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 16, no. 1, Aug. 2010, pp. 1-2, doi:10.3329/bjo.v16i1.5773.