Saha, K. L., P. G. Datta, U. K. Datta, A. K. Biswas, and F. Begum. “Primary Papillary Carcinoma in Thyroglossal Cyst”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 17, no. 2, Nov. 2011, pp. 135-8, doi:10.3329/bjo.v17i2.8855.