Gupta, N., and R. Yadav. “Gunshot Injury Neck: An Amazing Case”. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, vol. 17, no. 2, Nov. 2011, pp. 144-6, doi:10.3329/bjo.v17i2.8857.